Recent Posts

Muốn ra quyết định khôn ngoan hơn, dùng ngay phương pháp tư duy sau

“6 chiếc mũ tư duy” là phương pháp lý tưởng để đánh giá tác động của một quyết định từ nhiều quan điểm khác nhau. “6 chiếc mũ tư duy” là một công cụ trợ giúp tư duy được Tiến sĩ Edward de Bono phát kiến vào năm 1980. Đây là một phương pháp cực kỳ hiệu quả, giúp bạn …

Read More »

Trên thế giới chỉ có 1% những người đạt đến “cảnh giới trí tuệ”

Theo tính toán của Giáo sư tâm lý học nổi tiếng Abrham Maslow (Hoa Kỳ), trên thế giới chỉ có khoảng 1% số người cuối cùng có thể đạt đến “cảnh giới trí tuệ”: không bị ràng buộc, sáng suốt, biết số trời, biết lắng nghe, làm theo ý mình nhưng không vượt quá giới hạn. Giáo sư Maslow đã …

Read More »

13,000+ People Have Bought Our Theme

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Read More »